Werkwijze

Productie betrouwbaarheid, Technische stilstand, korte stilstand
Productie betrouwbaarheid, Technische stilstand, korte stilstand

SMCI verbetert de efficiency van primaire productie- en onderhoudsprocessen.

Niet alleen verbetert dat het rendement, het leidt ook tot een rustiger werkomgeving voor de medewerkers.

Slimme verbeteringen, kennisdeling en gemotiveerde medewerkers zijn ons uitgangspunt. Wij werken niet met standaard oplossingen. Elk bedrijf heeft zijn eigen karakteristieken en context, die wij als uitgangspunt nemen voor een veranderingstraject project. De kennis en ervaring van medewerkers die in elke organisatie aanwezig is beschouwen wij als belangrijke input.

Wij werken niet voor bedrijven, maar mét bedrijven. We trainen medewerkers zodat de kennis bij het bedrijf blijft en de implementatie vlot verloopt.

Zo organiseren wij verbetering die blijft.

Een veranderingstraject bestaat bij SMCI uit vier stappen:

Kennismaking/Walk Through

SMCI wil graag kennismaken met het bedrijf. Wat speelt er, wat is de bedrijfscultuur en zijn de bedrijfskarakteristieken? We kijken twee á drie dagen mee op de werkvloer, houden interviews met een aantal medewerkers (van operators tot en met directie) en verzamelen en bekijken cijfers. Zo ontstaat een globaal beeld van het bedrijf.

Aan het eind van deze fase bepalen we samen met u de aandachtspunten voor het veranderingstraject. Aan deze kennismaking zijn voor u geen kosten verbonden.

Analyse

Een analyse duurt afhankelijk van de complexiteit ongeveer drie tot zes weken. De aanpak van dit onderzoek is vierledig:

– Analyse van de directe productiviteit van uw medewerkers en/of installaties, de effectiviteit van de werkmethoden en bedrijfsprocessen;

– analyse van de omgevingsfactoren, die kenmerkend zijn voor de onderneming;

– analyse van de oorzaak en de complexiteit van de bestaande tekortkomingen en problemen en het kwantificeren van de consequentie hiervan;

– analyseren van de haalbaarheid van de efficiencyverbetering.

Uit het resultaat van deze analyses, veldobservaties en interviews met uw medewerkers, vloeit een praktijkgericht implementatieplan.

Dit plan omvat:

– een programma van werkzaamheden om gekwantificeerde verbeteringen te realiseren;
– een financiële verantwoording voor het uitvoeren van de werkzaamheden;
– de tijdsbesteding van SMCI voor de implementatie;
– het tijdsbeslag op uw medewerkers.

Implementatie

De implementatie van de veranderingen is een gezamenlijke inspanning van de betrokken medewerkers, opdrachtgever en SMCI. Het tijdig betrekken van medewerkers is van essentieel belang voor concrete, meetbare en duurzame resultaten.
In deze fase werkt het SMCI-team fulltime bij uw onderneming om de gestelde doelstellingen te realiseren. De vorderingen worden maandelijks aan u gerapporteerd.

SMCI realiseert een succesvolle implementatie door:

– medewerkers al vanaf het vooronderzoek bewust te maken van de (noodzaak van) verandering;
– een ‘sense of urgency’ te creëren bij alle partijen;
– de aanwezige kennis bij medewerkers naar boven te halen en in te zetten;
– zichtbare en werkbare verbeteringen door te voeren;
– continuïteit te realiseren door medewerkers te trainen om het werk van SMCI over te nemen.

De resultaten van het veranderingstraject moeten meetbaar en zichtbaar zijn. Pas als de projectdoelstellingen in de praktijk zijn gerealiseerd, is de taak van SMCI voltooid.

Audit

SMCI streeft naar blijvende verbeteringen. Daarom kan zes maanden na het beëindigen van het implementatieproject een audit worden uitgevoerd. Samen met u bekijken we of de projectresultaten duurzaam zijn gerealiseerd en welke factoren eventueel extra aandacht vergen. De audit wordt afgesloten met een actieplan.

Bekijk voor een korte samenvatting van het veranderingstraject bij SMCI de projectstappen